# wbs

ساختار شکست کار یک پروژه نرم افزاری از نگاه انستیتو مدیریت پروژه آمریکا

1.0 مدیریت پروژه1.1 برنامه ریزی  1.1.1 توسعه منشور پروژه1.1.2 تعریف محدوده1.1.3 برنامه ریزی منابع1.1.4 برنامه ریزی ارتباطات1.1.5 برنامه ریزی ریسک1.1.6 تغییر ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 135 بازدید