ساختار شکست کار یک پروژه نرم افزاری از نگاه انستیتو مدیریت پروژه آمریکا

1.0 مدیریت پروژه
1.1 برنامه ریزی  
1.1.1 توسعه منشور پروژه
1.1.2 تعریف محدوده
1.1.3 برنامه ریزی منابع
1.1.4 برنامه ریزی ارتباطات
1.1.5 برنامه ریزی ریسک
1.1.6 تغییر طرح توسعه کنترل
1.1.7 برنامه ریزی کیفیت
1.1.8 برنامه ریزی خرید
1.1.9 برنامه ریزی هزینه
1.1.10 برنامه ریزی سازمان
1.1.11 توسعه برنامه پروژه
1.2 ملاقات ها
1.2.1 رفتار نشست کیکآف
1.2.2 نشست هفتگی وضعیت
1.2.3 نشست ماهانه گشتن
جلسه اختتامیه پروژه 1.2.4
1.3 مدیریت
1.3.1 استانداردهای
1.3.1.1 سند استاندارد عملکرد
1.3.1.2 سند گزارش استاندارد
1.3.1.3 سند قراردادهای نامگذاری
1.3.1.4 سند خانه داری استاندارد
برنامه دفتر 1.3.2
1.3.2.1 برنامه توسعه منشور دفتر
1.3.2.2 برنامه اختصاص منابع دفتر
2.0 محصول مورد نیاز
2.1 مورد نیاز نرم افزار
2.1.1 ایجاد پیش نویس مورد نیاز نرم افزار
2.1.2 بررسی پیش نویس مورد نیاز نرم افزار
2.1.3 به روز رسانی نرم افزار مورد نیاز پیش نویس
2.1.4 نهایی نرم افزار مورد نیاز فایل را نقد کنید
2.1.5 نرم افزار مورد نیاز مصوب
2.2 مستندات کاربر
2.2.1 ایجاد پیش نویس اسناد کاربر
2.2.2 پیش نویس بررسی مستندات کاربر
پیش نویس 2.2.3 بروز مستندات کاربر
2.2.4 بررسی مستندات کاربر نهایی
2.2.5 مستندات مصوب کاربر
2.3 روش آموزش برنامه
2.3.1 آموزش اولیه مورد نیاز ساخت
2.3.2 بررسی و تصویب الزامات آموزش
2.3.3 آموزش ساخت مواد اولیه
2.3.4 بررسی و تصویب مواد آموزشی
2.3.5 رفتار دادگاه تحویل دوره
2.3.6 بروز و نهایی مواد آموزشی
2.4 سخت افزار
2.4.1 ایجاد پیش نویس سخت افزار مورد نیاز
2.4.2 بررسی پیش نویس سخت افزار مورد نیاز
2.4.3 سخت افزار مورد نیاز مصوب
2.5 پیاده سازی و پشتیبانی آینده
3.0 جزئیات طراحی نرم افزار
3.1ایجاد  نرم افزار طراحی اولیه
3.2 فایل را نقد کنید نرم افزار طراحی اولیه
3.3 به روز رسانی نرم افزار طراحی اولیه
3.4 فایل را نقد کنید طراحی نرم افزار نهایی
3.5 نرم افزار طراحی مصوب
4.0 سیستم ساخت و ساز
4.1 پیکربندی نرم افزار
4.2 مستندات کاربر سفارشی
4.3 سفارشی کردن روش آموزش برنامه
4.4 نصب سخت افزار
4.5 پیاده سازی و پشتیبانی آینده
5.0 یکپارچه سازی و تست
5.1 نرم افزار
5.2 سیستم تست طرح
5.3 سیستم مورد تست
5.4 سیستم نمایش نتایج : از تست
5.5 پذیرش طرح تست
5.6 پذیرش موارد تست
5.7 پذیرش نتایج آزمون
5.8 کاربر مستندات
5.9 روش آموزش برنامه
5.10 سخت افزار
5.11 پیاده سازی و پشتیبانی آینده

/ 1 نظر / 174 بازدید

سلام عيدت مبارک عزيزم خواستم از زحماتت تشکر کنم خيلي دوست دارم دلم برات تنگ شده بيا مسنجر کار مهمت دارم ممنونم ايميل جديدمو اد کن منتظرتم mary225y@yahoo.com