اسکرام یک Framework یا فرآیند؟ مسئله این است

در این موضوع کاملا بین متخصصان اسکرام دوگانگی وجود دارد. اشخاصی مانند کن شوئبر (مبدع اسکرام) دائما از لفظ فریم ورک استفاده می کنند و تاکید می نمایند که همه باید این مورد را قبول داشته باشند ولی بعضی دیگر از دوستان از لفظ فرآیند و یا متدولوژی برای اسکرام استفاده می کنند .

با استناد به اصل اسکرام و تجربیات در این مورد می توان بیان کرد که فریم وورک عنوان مناسب تری برای اسکرام خواهد بود. شاید سوال پیش بیاید که خوب فریم ورک باشد , چه فرقی خواهد کرد ؟مایک کان می تواند تعریف خوبی برای شما ارائه دهد :

Scrum is a framework. So instead of providing complete, detailed descriptions of how everything is to be done on the project, much is left up to the team. This is done because the team will know best how to solve its problem.

Mike Cohn Blog

به معنی : اسکرام یک فریم وورک (چارچوب) می باشد. پس به جای اینکه اسکرام جزئیات دقیق و کاملی در مورد اینکه کارها در پروژه چگونه باید انجام شوند ,  بیشتر آن را به تیم واگذار می کند. این کار عملی خواهد بود زیرا تیم خواهد فهمید که چگونه به بهترین نحو مشکل خود را حل نماید .